Header Veldhoven

Genealogie van de familie Swane

Mathijs Swane was in 1811 de stichter van de Veldhovense molen in de Kerkakkers
(zie onder generatie VII). Hij stamde uit een oud Waalres geslacht.

De familienaam Swane is waarschijnlijk ontstaan als een matroniem (moedersnaam) van de Germaanse meisjesnaam Swana wat Zwaan betekent. Tot diep in de Middeleeuwen bestonden geen vaste achternamen, laat staan familienamen. De mensen hadden een voornaam en om mensen met dezelfde naam te kunnen onderscheiden werd de naam van de vader toegevoegd, bijvoorbeeld Adriaan Janszoon. Janszoon is dan het patroniem. De achternaam kon op die manier variëren per generatie. Het achtervoegsel werd afgekort of verbasterd of weggelaten waardoor familienamen zijn ontstaan als Jansen en Jans. Behalve met de naam van de vader konden mensen ook aangeduid worden met een matroniem (Mariën uit Maria) of een eigenaardigheid (De Groot) of naar de plaats van herkomst (Van Veldhoven) of hun beroep (Schoenmakers). Pas vanaf de 14e eeuw1 ‘versteende’ de tweede naam soms tot familienaam. In het zuiden van de Nederlanden gebeurde dat reeds veelvuldig vanaf de 16e eeuw, in het noorden soms pas vanaf de 19e eeuw.

Pas onder Napoleon ging men over tot de aanleg van de Burgerlijke Stand. Vanaf die tijd worden door de overheid geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters bijgehouden. Om mogelijke onduidelijkheden te voorkomen werd bij keizerlijk decreet van 18 augustus 1811 een vaste achternaam verplicht. Deze termijn werd nog twee keer verlengd, zodat bij het Koninklijk Besluit van 8 november 1825 de verplichting definitief werd. Aangezien er tot 1863 geen eenduidige Nederlandse spelling bestond, was er ook geen eenduidigheid wat de spelling van de achternaam betreft. Het gevolg was dat een bepaalde achternaam op diverse manieren geschreven kon worden. Na 1863 gaat men ook op de spelling letten en kunnen alleen vergissingen nog leiden tot een afwijkende schrijfwijze.

In de Waalrese archieven van de 17e en 18e eeuw wemelt het van de telgen van de familie Swane, waarbij allerlei naamvarianten voorkomen: Swaanen, Swaane, Swaan, Swaans, soms ook met ‘ae’ geschreven. Een verwante tak komt ook voor in Turnhout en omgeving en grappig genoeg is er op diverse momenten in de familiegeschiedenis een ‘uitwisseling’ tussen Waalre en Turnhout geweest.

De familie Swaan te Turnhout bewaart een bijzonder document dat teruggaat naar een waalrese voorouder. Omstreeks 1690 krijgt Henricus Corstiaen Swaen (1667-1734) een zoon bij Maria Elisabeth van der Clusen (1658-1737) uit Waalre. Hun zoon, Jan Arnold Swaan overleed in Turnhout in 1767. Zijn nazaten wonen o.a. in Weelde. De familie Van der Clusen had in 1551 de Heerlijkheid Waalre en Valkenswaard verworven, nadat Jan I van der Clusen op 10 oktober 1543 door keizer Karel V in de adelstand was verheven. De familie Swaan te Turnhout bewaart nog altijd het door Karel V eigenhandig ondertekende document waarin Jan I van der Clusen in de adelstand wordt verheven.

Volgens de overlevering binnen de Turnhoutse familie Swaan zouden de voorvaderen van de familie Swane uit Zwolle komen en al vóór 1400 naar het zuiden zijn afgezakt.


De oudste voorvader van Mathijs Swane, de stichter van de Veldhovense molen, die we in Waalre hebben kunnen vinden is Bartholomues Swane.i Vanaf deze Bartholomeus Swane laten we de opeenvolgende generaties de revue passeren. Bij de spelling van de familienaam hebben we zoveel mogelijk de schrijfwijze gehandhaafd zoals die in geraadpleegde documenten voorkwam. Daardoor kan de schrijfwijze per generatie en zelfs binnen een generatie erg verschillend zijn.


I

Bartholomeus Meus Swaane wordt genoemd in een akte van 1653 waarin hij zijn schoondochter Geertruyt Loymans vergezelt.ii

Kinderen:

1. Bartholomeus Swane, volgt onder II.

2. Jacob Swane. Hij was getrouwd met Geertruyt Loymans.

3. Jacoba Meussen, overleden na 1656. Zij was getrouwd met Philips van Ham, overleden tussen 1623 en 1626.

4. Margriet Meussen Swane, overleden na 1652. Zij was getrouwd met Jan Hermans, overleden in 1633.


II

Bartholomeus Swane was meerdere malen getrouwd: (1) met een zus van Jan Hermans, de man van zijn zus Margriet Meussen Swane, (2) Anneke Gielen, (3) Anneken Corstiaens en (4) Catholijn Corstiaens, waarschijnlijk een zus van Anneke Corstiaens. Bartholomeus Swane wordt in 1659, 1661 en 1664 genoemd als president-schepen van Waelre en Weerde (Valkenswaard). In 1654 was hij armmeester. Zijn kinderen verdelen op 17 januari 1679 zijn nalatenschap, zodat we mogen aannemen dat hij omstreeks 1610 geboren zal zijn, waarschijnlijk te Waalre.

Kind uit het eerste huwelijk:

1. Johannes Swane, volgt onder III.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

2. Bartholomues Swane. Hij was in 1679 nog in leven.

3. Lysken Meussen Swane. Zij was getrouwd met Gijsbert van Lierop. Het echtpaar woonde in 1679 in Waalre.

4. Maeycken Meussen Swane. Zij was in 1679 nog ongehuwd.

Kind uit het derde huwelijk:

5. Joost Swane, overleden voor 1679. Hij was getrouwd met Lijsken Gijsberts, dochter van Gijsbert Gijsberts.

Kinderen:

 1. Gisbertus Swane, begraven te Waalre 17 maart 1742. Hij trouwde te Waalre (1) 15 februari 1699 met Maria Hendrick Corstens, begraven te Waalre 10 januari 1729, (2) 11 april 1734 met Petronella Verdonck. Kinderen uit het eerste huwelijk:

  1. Johannes Swane, gedoopt te Waalre 23 januari 1701. Hij vertrekt in 1733 naar Ravelsiii bij Turnhout, waar hij op 15 augustus 1733 trouwt met Joanna Maria Peter Mathijsen bij wie hij twee kinderen krijgt. Na haar overlijden trouwt hij te Ravels op 26 juni 1742 met Maria de Bruyn, bij wie hij te Ravels 8 kinderen krijgt

  2. Heylwigis Swane, gedoopt te Waalre 27 februari 1702.

  3. Catharina Swane, gedoopt te Waalre 3 september 1707.

  4. Anna Margaretha Swane, gedoopt te Waalre 4 augustus 1709, begraven te Waalre 6 april 1736.

  5. Hegaert Swane, gedoopt te Waalre 18 augustus 1711.

  6. Joannes Arnoldus Swane, gedoopt te Waalre 8 december 1717.

 2. Anneke Swane.

6. Corstiaen Swane, overleden vóór 26 mei 1695. Hij was getrouwd met Heylken, van wie de achternaam niet bekend is.

Kinderen:

 1. Hendrick Swane, geboren omstreeks 1667, overleden 12 juli 1734. Hij kreeg een zoon bij Maria Elisabeth van der Clusen, vrouwe van Waelre en Weerde. Ze woonde op het kasteel dat te Waalre op ’t Loon stond. Hendrick Corstiaen Swane was daar majordomus (hofmeier) en dat verklaart wellicht de zoon……. Maria Elisabeth van der Clusen bleef ongehuwd.

Hun zoon Joannes Arnoldus is omstreeks 1696 te Waalre geboreniv en is op 4 juni 1767 te Turnhout overleden. Joannes Arnoldus trouwde te Waalre op 24 juni 1736 met Petronella Calis, gedoopt te Luyksgestel op 11 maart 1713, dochter van Joannes Calis en Dympna Wilms. Johan Arnold Swane verpachtte in 1736 – in opdracht van zijn moeder Maria Elisabeth van der Clusen - de Loonder molen aan Aert Geraert van der Hagen. Reeds toen was er dus een link tussen een Swane en een molen. Johan Arnold Swane en Petronella Calis kregen te Waalre 6 kinderen. Ze verhuisden in 1746 naar Turnhout en krijgen daar in 1749 nog een zoon. Hun nageslacht woont in Ravels en Turnhout.

 1. Johannes Swane, overleden te Waalre op 14 november 1733. Hij trouwde te Waalre op 5 juni 1707 met Henrica Bastiaen Deenen, een telg uit een molenaarsgeslacht. Haar vader, Bastiaen Deenen, was molenaar op de Loonder molen.v Johannes Swane en Henrica Deenen kregen te Waalre 9 kinderen.

7. Anna Meussen Swane was in 1679 nog in leven. Zij was getrouwd met Wouter Peels.

8. Marijken Meussen Swane. Ze was getrouwd met Jan Peters.III

Johannes Swane, overleden vóór 31 augustus 1686. Hij was getrouwd met Jenneken Jacobus van Ham. In 1683 was hij schepen van Waelre en Weerde en woonde op ’t Loon.

Kinderen:

1. Bartholomues Swane, overleden vóór 1693. Hij trouwde te Waalre op 25 januari 1686 met Petronella Braken. Het huwelijk bleef kinderloos. Petronella Braken hertrouwde op 15 juli 1693 met Anthonis Adriaans.

2. Jacobus Swane. Hij trouwde te Waalre op 28 oktober 1683 met Maeijken Adriaen Vrancken.

Kinderen:

 1. Joanna Swanen, gedoopt te Waalre 27 maart 1684.

 2. Johannes Swanen, gedoopt te Waalre 24 juni 1687.

 3. Catharina Swanen, gedoopt te Waalre 6 maart 1690.

 4. Maria Swanen, gedoopt te Waalre 10 april 1691.

 5. Maria Swanen, gedoopt te Waalre 10 januari 1692.

 6. Maria Swanen, gedoopt te Waalre 3 april 1695.

3. Johannes Swane. Hij trouwde te Waalre (1) op 4 februari 1692 met Joanna Adrianus Franken, (2) op 30 juni 1703 met Perijn Dirx Kersmaeckers.

Zoon uit het eerste huwelijk:

 1. Johannes Swane, gedoopt te Waalre 15 februari 1695. Hij trouwde te Aalst 1 december 1726 met Elisabeth Godefridus Coppen.

4. Wilhelmus Swane, volgt onder IV.

5. Jenneken Swane, begraven te Waalre 6 maart 1735. Ze was getrouwd met Marten van Tillaert, zoon van Dirk van Tillaert.

6. Maycken Swane. Zij trouwde te Waalre op 17 april 1682 met Mathijs de Mulder, molenaar op de Loonder molen van 1663 tot 1668.

6. Jacoba Swanen. Zij trouwde te Waalre op 20 januari 1694 met Willem Peters.

7. Michiel Swane, overleden te Waalre 15 januari 1692.

IV

Wilhelmus (Willem Jan) Swanen, begraven te Waalre 20 november 1729. Hij trouwde te Waalre 13 juni 1693 met Anna Gijsbertus Kersmaeckers.

Kinderen:

1. Joannes Swanen, gedoopt te Waalre 2 december 1693.

2. Joannes Swanen, gedoopt te Waalre 7 juli 1695, volgt onder V.

3. Bartholomeus Swanen, gedoopt te Waalre 23 maart 1697. Hij was valkenier van de koning van Polen.

4. Henricus Swanen, gedoopt te Waalre 13 augustus 1707.


V

Joannes Swanen, gedoopt te Waalre 7 juli 1695, waarschijnlijk overleden te Waalre op 5 januari 1768. Hij trouwde te Waalre 6 februari 1729 met Ida van Zelst, gedoopt te Waalre 8 juli 1704, begraven te Waalre 27 januari 1745, dochter van Jacobus Goorts van Zelst en Catharina Bartholomeus.

Kinderen:

1. Wilhelmus Swaanen, gedoopt te Waalre 26 oktober 1729.

2. Wilhelmus Swaanen, gedoopt te Waalre 21 mei 1731.

3. Catharina Swaanen, gedoopt te Waalre 6 augustus 1733, begraven te Waalre 21 mei 1770. Ze trouwde te Waalre 28 juli 1765 met Theodorus Donckers, gedoopt te Waalre 11 maart 1729.

4. Jacobus Swaanen, gedoopt te Waalre 8 september 1735.

5. Anna Swaanen, gedoopt te Boxtel 12 augustus 1739 (Inschrijving van de doop te Waalre tussen 15 en 25 april 1740).

6. Jacobus Swaanen, gedoopt te Boxtel 12 augustus 1739 (Inschrijving van de doop te Waalre tussen 15 en 25 april 1740).

7. Joannes Swaen, gedoopt te Waalre 8 maart 1742, volgt onder VI.


VI

Joannes Jansz Swaen, gedoopt te Waalre 8 maart 1742, overleden te Waalre 26 april 1804. Hij trouwde te Waalre 23 juli 1775 met Maria Elisabeth Botbergen, gedoopt te Waalre 8 oktober 1751, overleden te Waalre 25 april 1834, dochter van Mattheijs Botbergen en Jacoba Bijnen. Joannes Swaen runde een bierbrouwerij op het Loon te Waalre, die na zijn dood door zijn vrouw werd voortgezet met behulp van haar zonen.

Na het overlijden van Mara Elisabeth Botbergen bleek zij in Waalre heel wat onroerend goed te bezitten: twee huizen in het dorp, twee huizen aan de heuvel, bijna een ha weiland, bijna 2 ha bouwland, 30 are hooiland, 30 are dennenbos en 10 are hakhout.

Kinderen:

1. Joannes (Jan) Swaanen, gedoopt te Waalre 31 juli 1776, overleden te Waalre 8 december 1861. Hij trouwde op 23 juni 1819 met Johanna Rovers, gedoopt te Waalre 4 maart 1792, dochter van molenaar Walterus Rovers en Anna Bijnen. Jan Swaanen werkte aanvankelijk als bierbrouwer in het bedrijf van zijn ouders maar werd uiteindelijk gemeentesecretaris van Waalre, waar hij ook enige tijd provisioneel burgemeester.

kinderen:

 1. Johannis (Jan) Swane, geboren te Waalre 6 Juni 1820, overleden te Waalre 29 maart 1886. Zijn beroep was secretaris te Waalre. Hij woonde samen met zijn broer Wouter in het ouderlijk huis Waalre nr. 79 k.

 2. Wouter Swane, geboren te Waalre 13 juli 1822, overleden te Waalre 9 september 1894. Zijn beroep is dan tabaksfabrikant en hij handelde overzees in Batavia.

2. Jacobus Swaanen, gedoopt te Waalre 22 februari 1778, overleden te Waalre 17 oktober 1865, ongehuwd. Hij was aanvankelijk bierbrouwer in het bedrijf van zijn ouders en nam die brouwerij later over. Tot aan zijn dood zou hij bierbrouwer blijven. In 1810 woonde hij samen met zijn ongehuwde broer Isidorus op nr. 113 op het gehucht Loon.

3. Isidorus Swaanen, gedoopt te Waalre 13 januari 1780, overleden te Waalre 19 oktober 1866, ongehuwd.

4. Jacoba Swaanen, gedoopt te Waalre 22 september 1781, overleden te Waalre 5 augustus 1842. Ze trouwde te Waalre 25 mei 1816 met Thomas Peels, gedoopt te Waalre 21 januari 1783, overleden te Waalre 14 juni 1838, zoon van Joannes Peels en Mechtilda van der Vliedt. Bij zijn huwelijk was hij landbouwer.

Kinderen:

 1. Johanna Meggelina Peels, geboren te Waalre 17 mei 1817, overleden te Veldhoven 24 november 1889. Ze trouwde te Waalre 5 mei 1847 met Johannes Cornelis de Wit, geboren te Veldhoven 18 juli 1811, overleden te Veldhoven 2 december 1863, een telg uit de notarisfamilie De Wit, burgemeester te Veldhoven en Meerveldhoven van 1851 tot 1863.

 2. Johannes Peels, geboren te Waalre 27 september 1818, overleden te Vught 8 oktober 1898, ongehuwd. Hij was bierbrouwer van beroep, maar ook een periode Burgemeester in Waalre.

 3. Anna Catharina Peels, geboren te Waalre 16 maart 1820, overleden te Waalre 5 juli 1820.

 4. Pieter Jacobus Peels, geboren te Waalre 13 februari 1821, overleden te Waalre 29 april 1821.

 5. Maria Elisabeth Peels, geboren te Waalre 23 juni 1822, overleden te Veldhoven 21 maart 1891. Ze trouwde te ???? op 21 januari 1858 met Gijsbertus Jaspers, geboren te Geldrop 20 september 1822, zoon van Peter Jaspers en Ida van de Leur. Gijsbertus Jaspers was molenaar te Veldhoven en later van 1864 tot 1891 burgemeester van Veldhoven en Meerveldhoven.

 6. Anna Catharina Peels, geboren te Veldhoven 7 juli 1824, overleden te Veldhoven 2 juni 1825.

5. Anna Catharina Swaanen, gedoopt te Waalre 12 september 1783, overleden te Waalre 16 augustus 1798.

6. Matheus (Mathijs) Swane, gedoopt te Waalre 11 oktober 1784, volgt onder VII.

7. Wilhelmus Swaenen, gedoopt te Waalre 18 februari 1787, overleden Waalre 17 september 1860. Hij trouwde te Waalre 9 februari 1828 met Maria Wilhelmina Smulders, geboren te Helmond 1 februari 1809, overleden te Waalre 10 april 1888, dochter van Willem Smulders en Helena Loure. In het bevolkingsregister uit de periode 1850-1860 wordt vermeld dat Wilhelmus Swaenen schoolonderwijzer is te Waalre en zijn vrouw winkelierster.

Kinderen:

 1. Maria Helena Swaanen, geboren te Waalre 21 november 1828, overleden te Eindhoven 27 augustus 1886. Ze trouwde te Waalre 11 mei 1853 met Johann Heinrich Thomas Kollmeijer, geboren te Mettingen (D) 21 december 1813, zoon van Johanna Heinrich Kollmeijer en Anna Maria Schulte, weduwnaar van Juliana Bendick. Hij was sigarenfabrikant en woonde in Stratum.

 2. Johannes Wilhelmus Swaanen, geboren te Waalre 11 mei 1831. Hij touwde te Waalre 12 juli 1860 met Johanna Maria Daris, geboren te Bergeijk 24 juli 1838, dochter van Hendrik Daris en Fransijna Schippers. Bij het huwelijk is een afschrift bijgesloten dat de vader van de bruidegom, Wilhelmus Swaenen, bij rechterlijk vonnis onder curatele is gesteld.


VII

Matheus (Mathijs) Swane, gedoopt te Waalre 11 oktober 1784, overleden te Waalre 26 december 1824. Hij trouwde te Waalre 18 juni 1818 met Maria Smulders, geboren te Haarlem 11 april 1784, overleden Waalre 24 juni 1850, dochter van Wilhelmus Smulders en Dorothea van de Reijt.

Kinderen:

1. Joannes Godefridus Swaanen, geboren te Waalre 21 juni 1819, overleden te Nederwetten 8 mei 1885. Hij werd in 1844 kapelaan te Leende, in 1851 assistent te Nederwetten, in 1855 kapelaan te Uden, doch keerde nog in 1855 als assistent naar Nederwetten terug, waar hij in 1862 de pastorale zorg op zich nam.

2. Wilhelmus Swane, geboren te Waalre 8 juli 1820, overleden te Waalre 14 januari 1905, ongehuwd.

3. Maria Elisabeth Swanen, geboren te Waalre 27 mei 1822, overleden 16 juli 1919, ongehuwd.

4. Anna Catharina Swanen, geboren te Waalre 24 oktober 1824, overleden te Geldrop 26 november 1881. Ze trouwde te Waalre 9 juli 1849 met Matthijs Eijcken, geboren te Geldrop 12 december 1824, overleden te Geldrop 22 maart 18878. Bij zijn huwelijk was Matthijs Eijcken fabrikant.

Kinderen:

 1. Maria Wilhelmina Elisabeth Eijcken, geboren te Geldrop 18 augustus 1850, overleden te Geldrop 18 mei 1851.

 2. Mathea Maria Elizabeth Eijcken, geboren te Geldrop 17 april 1852, overleden Geldrop 25 januari 1853.

 3. Henricus Johannes Cornelius Eijcken, geboren te Geldrop 21 april 1854. Hij verhuisde op 13 mei 1867 als scholier naar Sittard.

 4. Mathea Maria Cornelia Eijcken, geboren te Geldrop 11 september 1856, Ze verhuisde op 26 november 1869 als scholiere naar Venray. Ze trouwde te Geldrop 18 augustus 1886 met Charles Augustinus Josephus Jacobus Schellen, geboren te Eindhoven 7 augustus 1861, zoon van Jacobus Schellens en Maria Agnes Clementine Corbeij.

 5. Maria Angelinus Cornelius Eijcken, geboren te Geldrop 10 april 1858, overleden te Geldrop 23 april 1858.

 6. Cecilia Maria Brigida Cornelia Eijcken, geboren te Geldrop 22 november 1859, overleden te Luik (B) 6 juli 1925. Ze verhuisde 26 november 1869 als scholiere naar Venray. Ze trouwde te Hamont (B) 12 september 1889 met August Ballings, geboren te Hamont 27 mei 1865, overleden te Luik (B) 7 november 1933.

 7. Antonius Stephanus Jose Eijcken, geboren te Geldrop 21 april 1861, overleden te Geldrop 26 augustus 1861.

 8. Antonius Stephanus Cornelius Eijcken, geboren te Geldrop 23 september 1862. Hij verhuisde 4 juli 1870 als scholier naar Roermond.

 9. Joannes Godefridus Maria Cornelius Eijcken, geboren te Geldrop 30 april 1866, overleden te Geldrop 26 september 1866.
i De genealogie is gebaseerd op onderzoek van J.A.W. Swane, te vinden in het RHCE.

ii WW R124, f 45.

iii WW R154, f 52v

iv Raad van Brabant R1334, f 39.

v Swane, J.A.W. (1959). Mulders in Brabant, deel II, Denen. In: De Brabantse Leeuw, jaargang 1959, pg 72-77.